پشتیبانی و اطلاعات :  8553 301 0912 - همچنین جهت سفارش یا از تلفن یا از تلگرام استفاده نمایید .            سفارش مستقیم در تلگرام - کانال تلگرام

اسکراب

اسکراباسکراب ، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

ماسک بدون فیلتر

ماسک بدون فیلترماسک بدون فیلتر، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

کاور کفش نایلونی

کاور کفش نایلونیکاور کفش نایلونی ، ماسک بدون فیلتر، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

پیش بند نایلونی یکبار مصرف

پیش بند نایلونی یکبار مصرفپیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

کلاه کشی و بند دار

کلاه کشی و بند دارکلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

گان جراحی یکبار مصرف

گان جراحی یکبار مصرفگان جراحی یکبار مصرف ، گان ایزوله قابل شستشو ، گان ایزوله یکبار مصرف ، کلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

گان ایزوله یکبار مصرف

گان ایزوله یکبار مصرفگان ایزوله یکبار مصرف ، کلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

گان ایزوله قابل شستشو

گان ایزوله قابل شستشو ، گان ایزوله یکبار مصرف ، کلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

عینک محافظ

عینک محافظعینک محافظ ، گان جراحی یکبار مصرف ، گان ایزوله قابل شستشو ، گان ایزوله یکبار مصرف ، کلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 

شیلد محافظ یکبار مصرف

شیلد محافظ یکبار مصرفشیلد محافظ یکبار مصرف ، عینک محافظ ، گان جراحی یکبار مصرف ، گان ایزوله قابل شستشو ، گان ایزوله یکبار مصرف ، کلاه کشی و بند دار ، پیش بند نایلونی یکبار مصرف، شیلد محافظ صورت حرفه ای،کلاه آکاردئونی بسته 100 عددی ،شیلد محافظ صورت ،ماسک محافظ آلودگی هوا (ماسک پارچه ای) ، ماسک خود تنظیم ، ماسک خود تنظیم بکر،کاور کفش بیمارستانی یک بار مصرف - بسته ۲۰۰ عددی ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه ، شیلد محافظ صورت ۳۷ درجه شرکت بکر، گان یکسره بکر، لباس ایزوله ایمن (گان) یکسره ، شیلد محافظ صورت ES01، شیلد صورت ، ماسک فیلتر دار ، ماسک N95، ماسک سه لایه کشی ، ماسک سه لایه تخت ، ماسک فیلتردار FFP2، ماسک بدون فیلتر،     جزییات

جمعه 29 فروردين 1399


 
 
© 2022 http://www.novinform.ir